Your browser does not support JavaScript!
相關事項
首頁 > 系所成員 > 學生群 > 博士班
博士班
工程科技研究所博士班    土木與防災組

 

年度 學   號 姓   名 畢業年度 指  導  教  授
90 90679001 鄭宗敏  已畢業 張寬勇
90 90679003 方禎璋  已畢業 吳傳威
91 91679001 張智強  已畢業 林利國
91 91679002 吳俊賢  已畢業 倪至寬
91 91679003 張 思  已畢業 張寬勇
92 92679002 蔡修毓   已畢業 王隆昌
92 92679003 沈聰益  已畢業 張哲豪
93 93679002 蘇進國  已畢業 宋裕祺
93 93679019 高蘇白  已畢業 陳彥璋
94 94679001 黃昭琳  已畢業 林至聰
94 94679004 吳奕哲  已畢業 林正平
94 94679005 何政道  已畢業 陳水龍
94 94679025 鄭文杰  已畢業 倪至寬
95 95679001 徐宗宏  已畢業 林鎮洋
95 95679004 李 綱  已畢業 王隆昌
95 95679005 高士峯  已畢業 張寬勇
95 95679006 林永青  已畢業 林利國
95 95679037 許琦偉  已畢業 張順益
95 95679038 陳天健  已畢業 王隆昌
95 95679041 王丹綺  已畢業 鄭光炎
96 96679002 蔡逸文  在職生 林鎮洋
96 96679003 郭俊楨  已畢業 陳彥璋
96 96679004 鍾明格  在職生 張哲豪
96 96679005 王韻瑾  已畢業 林鎮洋
96 96679006 黃麒然  已畢業 張寬勇
96 96679042 賴明俊  已畢業 宋裕祺
96 96679043 蕭富慈  已畢業 林祐正
97 97679001 沈志全  一般生 張哲豪
97 97679002 康德龍  在職生 王隆昌
97 97679004 吳穎涵  已畢業 林至聰
97 97679005 鍾明華  在職生 張哲豪
97 97679027 許家銓  已畢業 宋裕祺
98 98679001 李勝宗  在職生 陳水龍
98 98679002 游勝任  在職生 陳彥璋
98 98679003 陳亭偉  已畢業 張順益
98 98679004 林炳耀  在職生 施邦築
98 98679005 陳茹蕙  在職生 陳彥璋
98 98679006 王俊穎  已畢業 宋裕棋
98 98679007 王銘福  在職生 吳傳威
99 99679002 何文傑  在職生 林祐正
99 99679003 鍾恕  在職生 林祐正
99 99679004 馮威勝  在職生 張哲豪
99 99679005 沈哲平  已畢業 陳偉堯
99 99679006 郭聰明  在職生 林利國
99 99679021 林冠禎  一般生 宋裕祺
99 99679023 胡心慈  一般生 王隆昌
99 99679024 蘇郁智  已畢業 林祐正
99 99679028 魏鈴芳  一般生 王隆昌
100 100679001 劉韶恆  在職生 何嘉浚
100 100679002 楊仲民  在職生 楊元森
100 100679003 史春華  在職生 林利國
100 100679005 李岳壇  在職生
100 100679020 賴昆成  一般生 林正平
100 100679024 邱毅宗  一般生 宋裕祺
100 100679025 邵揚威  已畢業 張寬勇

土木與防災所 博士生   

 

年度 學   號 姓   名 畢業年度 指  導  教  授
100 100429001 莊文楓  在職生 林祐正
100 100429002 蕭中維  休學 施邦築
100 100429003 張 威  在職生 宋裕祺、廖文義
101 101429001 蔡玲儀  在職生 林鎮洋
101 101429002 羅南海  在職生 林祐正
101 101429003 簡臣佑  在職生 林利國
101 101429004 張俊雄  在職生 林祐正
101 101429005 鄭佳邦  在職生 陳水龍
101 101429006 蔡健雄  在職生 楊元森
101 101429007 陳彥貝  一般生 林祐正
101 101429008 黃淯泠  一般生 何嘉浚
101 101429010 Tran Ngoc Cuong  一般生 張順益
102 102429001 蔡政晟  在職生 魏敏樺
102 102429002 周伯愷  在職生 施邦築
102 102429003 楊慕泉  在職生 陳水龍
102 102429004 劉哲維  在職生 吳傳威
102 102429005 李清安  在職生 張寬勇
102 102429006 楊慧萱  一般生 林祐正